Καλώς ήρθατε...

...στην ΕΝΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ


περισσότερα για μας
Μενού
Συλλογική σύμβαση τυπογράφων

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ
ΕΔΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 
(210 88 14 922  ; 210 88 15 393   info@omed.gr
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626
(2310 517 128 ; 2310 517 119)

 

Αθήνα, 27 Ιουλίου 2006
Αρ. Πρωτ.: 1833
Προς:

 1. Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σολωμού αριθ. 65.
 2. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Καποδιστρίου αριθ. 24. Και 
 3. Ένωση Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Αττικής, που εδρεύει στον Πειραιά, οδός Αγίου Κωνσταντίνου αριθ. 3.

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

34/2006
«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα τυπογραφεία όλης της χώρας»
Στην Αθήνα σήμερα την 27 Ιουλίου 2006 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–Διαιτητής του ΟΜΕΔ,
- που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 14 Ιουλίου 2006 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα τυπογραφεία όλης της χώρας (εθνική κλαδική ΣΣΕ),
- συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 1 Ιουνίου 2006 και αριθμ. πρωτ. 110 αίτηση της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου,
- αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 17 Ιουλίου 2006, σε συνέχεια της από 10  Ιουλίου 2006 και αριθμ. πρωτ. 043 αίτησης της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου,
κατέληξα σύμφωνα με τα όσα ο Ν. 1876/90 ορίζει, βάσει της αιτιολογίας που την ακολουθεί, σε Διαιτητική Απόφαση με τις εξής ρυθμίσεις:
Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
Με την παρούσα ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας.
Άρθρο 2
Βασικά Ημερομίσθια

  1. Νέοι κάτω των 18 ετών, καθώς και μαθητευόμενοι αμείβονται με τα εκάστοτε

ισχύοντα, βάσει των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ελάχιστα όρια ημερομισθίων εργατοτεχνιτών-τριών.
2.2.      Τα βασικά ημερομίσθια των Τεχνιτών όλων των ειδικοτήτων (ήτοι: χειριστές στοιχειοθέτες, μονοτύπες, λινοτύπες, σελιδοποιοί, διαλυτές, χαρτοθέτες, πιεστές ορθίων επιπέδων αυτομάτων ή ημιαυτομάτων πιεστηρίων, ετικετοποιοί, γραμματογράφοι, τσιγκογράφοι, μεταλλοτύπες, στερεοτύπες, μεταξοτύπες, μηχανικοί – συντηρητές μηχανών, διορθωτές κειμένων και διεκπεραιωτές, καθώς και χειριστές δίχρωμων αυτόματων εκτυπωτικών μηχανών και οι χειριστές τετράχρωμων αυτόματων εκτυπωτικών μηχανών) που υπάγονται στην παρούσα διαμορφώνονται από 1.01.2006 σε 32,70 ευρώ.
2.3. Τα ανωτέρω βασικά ημερομίσθια των Τεχνιτών όλων των πιο πάνω ειδικοτήτων ειδικοτήτων (πλην των χειριστών  δίχρωμων αυτόματων εκτυπωτικών  μηχανών,  και των χειριστών  τετράχρωμων  αυτόματων εκτυπωτικών  μηχανών) όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.08.2006 αυξάνονται από 01.09.2006 κατά ποσοστό 3,3% και διαμορφώνονται από 01.09.2006 σε 33,78 ευρώ.
2.4. Τα βασικά ημερομίσθια των Τεχνιτών χειριστών  δίχρωμων αυτόματων εκτυπωτικών  μηχανών,  όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.08.2006 αυξάνονται από 01.09.2006 κατά ποσοστό 3,8% και διαμορφώνονται από 01.09.2006 σε 33,94 ευρώ.
2.5. Τα βασικά ημερομίσθια των Τεχνιτών χειριστών  τετράχρωμων αυτόματων εκτυπωτικών  μηχανών,  όπως θα έχουν διαμορφωθεί στις 31.08.2006 αυξάνονται από 01.09.2006 κατά ποσοστό 4,2% και διαμορφώνονται από 01.09.2006 σε 34,07 ευρώ.
2.6.      Τα βασικά ημερομίσθια των απασχολουμένων ως βοηθών των παραπάνω ειδικοτήτων, καθορίζεται από 01.01.2006 σε 28,80 ευρώ και από 01.09.2006 σε 29,75 ευρώ.

  1. Εργαζόμενοι, οι οποίοι μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους απασχολούνται επί τρία έτη ως βοηθοί, αποκτούν την ιδιότητα του τεχνίτη.
  2. Όσοι εργαζόμενοι από τους υπαγόμενους στην παρούσα αμείβονται με μηνιαίο μισθό, ο βασικός αυτός μισθός δεν επιτρέπεται να ορίζεται μικρότερος από το 26πλάσιο του ημερομισθίου τους που ισχύει κάθε φορά.

Άρθρο 3
Επιδόματα
3.1.  Επίδομα πολυετίας
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται επίδομα πολυετίας, υπολογιζόμενο στα υπό του άρθρου 2 καθοριζόμενα βασικά ημερομίσθια, σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία απασχόλησης στον κλάδο και μέχρι έξι (6) συνολικά τριετίες.
3.2. Επίδομα γάμου
Χορηγείται επίδομα γάμου σε ποσοστό 10% επί των βασικών ημερομισθίων του άρθρου 2 σε όλους τους έγγαμους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα, ανεξάρτητα αν ο άλλος σύζυγος εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Επίσης, το ίδιο επίδομα χορηγείται και σε ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας, διαζευγμένους, άγαμους γονείς (γονείς που απέκτησαν ή ανεγνώρισαν το/τα τέκνα τους).
3.3.  Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 15%, υπολογιζόμενο στα βασικά ημερομίσθια του άρθρου 2, στους εργαζόμενους όλων των ειδικοτήτων που υπάγονται στην παρούσα, εκτός από την ειδικότητα των μονοτυπών, στους οποίους χορηγείται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12%, υπολογιζόμενο επίσης στα βασικά ημερομίσθια του άρθρου 2.
Άρθρο 4
Άδειες, Χρόνος  Εργασίας  και Λοιποί Όροι
4.1.  Άδεια μητρότητας 
Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδομάδες. Οκτώ (8) εβδομάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ημερομηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) μετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγματοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της άδειας θα χορηγείται υποχρεωτικά μετά τον τοκετό ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδομάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αμείβεται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες για το θέμα αυτό διατάξεις.


4.2.  Γονική άδεια ανατροφής
Γονέας εργαζόμενος σε επιχείρηση ή εκμετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον πενήντα (50) άτομα εάν,
ι. Έχει συμπληρώσει ένα χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και
ιι. Ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους,
δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, μετά την λήξη της αδείας μητρότητας, μέχρι το παιδί να συμπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της μπορεί να φθάσει έως τρισήμισυ (3,5) μήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, με βάση την σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφερομένων δικαιούχων μέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του συνόλου των απασχολουμένων στην επιχείρηση για κάθε ημερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 του Ν. 1483/1984.
4.3.  Άδεια φροντίδας παιδιού
- Οι μητέρες εργαζόμενες δικαιούνται, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τον τοκετό, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα. Εναλλακτικά, με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες.
- Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.
- Το δικαίωμα καθυστερημένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για την φροντίδα του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους αυτούς ως άνω όρους των φυσικών γονέων και με χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
- Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαμοι γονείς.
- Η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αμείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσμενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
4.4.      Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου
Εργαζόμενοι και εργαζόμενες που υπάγονται στην παρούσα και που συνάπτουν γάμο, δικαιούνται να πάρουν άδεια γάμου πέντε (5) εργασίμων ημερών με αποδοχές, η οποία δεν συμψηφίζεται με την κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ημέρες άδεια με αποδοχές για κάθε τέκνο.


4.5.      Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις 
Αυξάνεται σε τριάντα (30) ημέρες η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για συμμετοχή σε εξετάσεις των εργαζομένων μαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών μονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθμίδας του Δημοσίου ή εποπτευομένων από το Δημόσιο με οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ημέρες ή τμηματικά.
Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται επί μαθητών, σπουδαστών και φοιτητών, οι οποίοι δεν συμπλήρωσαν το 21ο έτος της ηλικίας τους, προκειμένου δε περί σπουδαστών ή φοιτητών υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι διατηρούν την φοιτητική τους ιδιότητα.
Η ιδιότητα του μαθητού ή σπουδαστού, καθώς και η συμμετοχή του στις εξετάσεις αποδεικνύεται με βεβαίωση της οικείας Σχολής που υποβάλλεται από τον μισθωτό προς τον εργοδότη.
4.6.       Επιπλέον άδεια ανάπαυσης
- Εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον κλάδο της τυπογραφίας ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, δικαιούνται άδεια 5 εβδομάδων, δηλαδή τριάντα (30) εργασίμων ημερών, αν ο εργαζόμενος εργάζεται εξαήμερο ή είκοσι πέντε (25) εργάσιμων ημερών, αν εργάζεται πενθήμερο.
- Το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του Ν. 4505/66 επίδομα αδείας ορίζεται για τους υπαγόμενους στην παρούσα σε 17 ημερομίσθια, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.
- Για τους εργαζόμενους που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον κλάδο της τυπογραφίας ή προϋπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας, το ως άνω επίδομα αδείας ορίζεται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, σε 18 ημερομίσθια, ανεξαρτήτως του τρόπου αμοιβής τους.
- Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες περί επιδόματος αδείας διατάξεις.
- Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος) που απαιτείται για την γένεση της αξίωσης για την χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές (ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει), μειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) μήνες συμπληρωμένους.


4.7.       Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η εργαζόμενος/–η έχει τρία παιδιά και πάνω.
4.8.      Άδεια για μονογονεϊκές οικογένειες
- Στους εργαζόμενους–ες που έχουν χηρέψει και στον άγαμο–η γονέα, που έχουν την επιμέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια με αποδοχές έξι (6) εργασίμων ημερών τον χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίμων ημερών.
- Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών ηλικίας μέχρι δώδεκα (12) ετών συμπληρωμένων, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη, σύμφωνα με τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
4.9.      Άδεια για μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρσης
Εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας που έχουν υπηρεσία μέχρι τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσημα, που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, με αποδοχές.
4.10.    Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών.
4.11.    Ώρες εργασίας
Οι ώρες εργασίας ορίζονται σε 40 κατανεμόμενες σε πέντε (5) ημέρες εργασίας την εβδομάδα. Κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 88/99 χορηγείται στους εργαζόμενους διάλειμμα 15 λεπτών μεταξύ της 3ης και 6ης ώρας από την έναρξη του ωραρίου εργασίας τους, σε συνεννόηση με τον εργοδότη, ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.
4.12. Χορήγηση γάλακτος
Στους υπαγόμενους στην παρούσα μισθωτούς χορηγείται ημερησίως μία φιάλη ½ λίτρου γάλακτος.
4.13.    Φόρμες εργασίας
Στους εργαζόμενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται δύο φόρμες εργασίας, οι οποίες ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται κάθε χρόνο εάν έχουν φθαρεί.


4.14. Έννοια προϋπηρεσίας
Για την εφαρμογή των όρων της παρούσας, ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία νοείται αυτή που διανύεται στον κλάδο της τυπογραφίας γενικά και όχι σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα.
Άρθρο 5
Αρχή ευνοϊκότερων ρυθμίσεων
5.1.      Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της από 15.07.2005 ΣΣΕ (ΠΚ 89/2.8.2005) και των προγενέστερων ρυθμίσεων (Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) εφόσον δεν τροποποιούνται με, και δεν αντίκεινται προς τις, δια της παρούσης, καθορισθείσες. 
5.2.      Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζονται με την παρούσα, ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από Νόμους, Διατάγματα, Υπ. Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α., κανονισμούς εργασίας, και ιδιωτικές συμφωνίες, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς τους παρούσας Διαιτητικής Απόφασης αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2006, εκτός των διατάξεων για τις οποίες ορίζεται διαφορετική ημερομηνία έναρξης ισχύος.

Αιτιολογία

Στην Αθήνα σήμερα την 27 Ιουλίου 2006 ο Χρήστος Α. Ιωάννου, Μεσολαβητής–Διαιτητής του ΟΜΕΔ, που ορίσθηκα Διαιτητής του Ν. 1876/90 την 14 Ιουλίου 2006 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών τυπογράφων που εργάζονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στα τυπογραφεία όλης της χώρας,  συλλογικής διαφοράς εργασίας η οποία εισήχθη στον ΟΜΕΔ με την από 1 Ιουνίου 2006  και αριθμ. πρωτ. 110 αίτηση της  Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, αφού ανέλαβα την Διαιτησία την 17 Ιουλίου 2006, σε συνέχεια της από 10  Ιουλίου 2006 και αριθμ. πρωτ. 043 αίτησης της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, για υπηρεσίες Διαιτησίας προς επίλυση της εν λόγω συλλογικής διαφοράς, προσεκάλεσα τα μέρη, εγκαίρως και εγγράφως, σε κοινή συνάντηση στα γραφεία του ΟΜΕΔ στην Αθήνα την 20η Ιουλίου 2006, ώστε να εξετασθεί η συλλογική διαφορά  εργασίας.
Στην συνάντηση της 20ης  Ιουλίου 2006 προσήλθε εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, ενώ ο εκπρόσωπος  της Ένωσης Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Αττικής, δεν προσήλθε υποβάλλοντας, για λόγους υγείας, αίτημα μετάθεσης της προγραμματισμένης  συνάντησης  για ημερομηνία μετά την 27 Ιουλίου 2006, και  ως εκ τούτου, λόγω  του  κωλύματος  του ενός  εκπροσώπου της εργοδοτικής πλευράς και αποχωρήσαντος  του εκπροσώπου  της ΓΣΕΒΕΕ, πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση με των εκπρόσωπο της εργατικής πλευράς, ενώ εκλήθησαν τα μέρη σε νέα κοινή συνάντηση  την 26 Ιουλίου2006.
Στην συνάντηση της 26ης  Ιουλίου 2006 προσήλθαν εξουσιοδοτημένοι ο εκπρόσωποι  της Ένωσης Ιδιοκτητών Τυπογραφείων Πειραιώς και Επιχειρήσεων Γραφικών Τεχνών Αττικής  και της ΓΣΕΒΕΕ, ενώ δεν προσήλθε, λόγω σοβαρών υποχρεώσεων εκτός Αθηνών, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Ως εκ τούτου, λόγω  του  κωλύματος  της εργατικής πλευράς, πραγματοποιήθηκε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τους εκπρόσωπους  της εργοδοτικής πλευράς.  
Παρά τις  κατ’ ιδίαν συναντήσεις με τα μέρη δεν κατέστη δυνατόν, στα πλαίσια της υφισταμένης προθεσμίας 10 ημερών για την έκδοση Διαιτητικής Απόφασης, να εξελιχθεί περαιτέρω η συλλογική διαπραγμάτευση και να οδηγηθεί σε συναίνεση και συμφωνία των μερών για την σύναψη ΣΣΕ, έστω και κατά το στάδιο της Διαιτησίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, κατέληξα στη Διαιτητική Απόφαση 34/2006 για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας αφού έλαβα υπόψη μου και τα εξής :

 1. 1.         Την από 10.07.2006 αίτηση Διαιτησίας και τα λοιπά έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο, καθώς και τα στοιχεία που προκύπτουν από τα έγγραφα που αφορούν την  εξέλιξη της από 1.06.2006 Αίτησης Μεσολάβησης.
 2. 2.         Την  από 3 Ιουλίου 2006 πρόταση Μεσολάβησης  που έγινε αποδεκτή από την εργατική πλευρά.
 3. 3.         Την σύναψη της ΕΓΣΣΕ 2006-2007, το περιεχόμενο αυτής, τις εξελίξεις και τις υφιστάμενες προβλέψεις για το πληθωρισμό του 2006.
 4. 4.  Ειδικότερα την  εαρινή εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ο προβλεπόμενος πληθωρισμός για το 2006 στην Ελλάδα θα κυμανθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του αρχικά εκτιμηθέντος 3,2% και σε κάθε περίπτωση ανώτερο του 3,3%  που ήταν η προηγούμενη αναθεωρημένη εκτίμηση.
 5. 5.         Το ότι στο ευρύτερο χώρο της εκτύπωσης και της βιβλιοδεσίας συνήφθησαν για το 2006 ΣΣΕ με ρυθμίσεις αυξήσεων που υπερβαίνουν τις αυξήσεις της ΕΓΣΣΕ (π.χ. η από 28.04.2006 ΣΣΕ των εργαζομένων στα λιθογραφία κλπ. που προβλέπει αυξήσεις 3% από 01.01.2006 και 3,5% από 01.09.2006, η από 16.05.2006 ΣΣΕ των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας που προβλέπει αυξήσεις 3% από 01.01.2006 και 3,8% από 01.07.2006).
 6. 6. Την  θέση της εργοδοτικής πλευράς  ότι παρά το γεγονός ότι στην παρούσα ρύθμιση υπάγονται εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά κανόνα σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (έως 10 άτομα προσωπικό) υφίσταται δυνατότητα χορήγησης υψηλοτέρων αυξήσεων, συνδεόμενη με την αυξημένη παραγωγικότητα επιμέρους κατηγοριών τεχνολογικού εξοπλισμού και μικρών επιχειρήσεων, σε τεχνίτες χειριστές δίχρωμων και τετράχρωμων  αυτόματων εκτυπωτικών  μηχανών.
 7. 7. Τον επικουρικό χαρακτήρα της Διαιτησίας του άρθρου 16 του ν. 1876/1990 για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των υπαγομένων στην παρούσα και την δυνητική συμβολή της στην εύρυθμη λειτουργία  και στον εκσυγχρονισμό των συλλογικών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μερών της συλλογικής διαφοράς, με την υιοθέτηση ελαχίστων κλαδικών ρυθμίσεων.

Ημερομηνία Κατάθεσης: 26 Ιουλίου 2006

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

 

ΧΡΗΣΤΟΣ Α. ΙΩΑΝΝΟΥ

 

Designed and hosted by Promopen @ 2008